ADMISSION 2017

ADMISSION 2017

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2017

วิธีการสมัคร

 1. การสมัครด้วยตนเอง
  1. ชาระค่าสมัครเข้าศึกษา จานวน 500 บาท (กรณีที่ยังไม่ได้ชาระค่าสมัครเข้าศึกษา) ผู้สมัครจะได้รับชุดระเบียบการสมัครเข้าศึกษาพร้อมใบสมัครจานวน 1 ชุด
  2. กรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จานวน 1 รูป
  3. ยื่นใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครที่ศูนย์รับสมัครของ มหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต
 2. การสมัคร Online
  1. ที่ http://www.applicationonline.au.edu/RegisE.aspx
  2. กรอกใบสมัคร (กรอกเลขประจาตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง,กรอกข้อมูลผู้สมัคร)
  3. นำ "เลขที่สมัคร" มาติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัย
  4. ผู้สมัครชาระค่าสมัครเข้าศึกษาจานวน 500 บาท ที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัย
  5. ยื่นหลักฐานในการสมัคร ที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัย
 3. การซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์
  1. ส่งธนาณัติเป็นจานวนเงิน 550 บาท สาหรับค่าสมัครเข้าศึกษา สั่งจ่ายในนาม ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปณ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 10245 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซอยรามคาแหง 24 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง กะปิกรุงเทพฯ 10240 พร้อมแนบที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งชุดระเบียบการ การสมัครเข้าศึกษา ให้กับท่านทางไปรษณีย์
  2. เมื่อท่านได้รับชุดระเบียบการการสมัครเข้าศึกษาแล้ว ให้ท่านกรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่ที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป
  3. ยื่นใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต
Comment